Registraties

Ik beschik over drie verschillende registraties; vaktherapie, schematherapie en systeemstherapie.

 

Register Vaktherapie

Ik ben lid, onder nummer 4832, van de Nederlandse Vereniging voor Beeldende Therapie (NVBT). Deze vormt op haar beurt een onderdeel van de Federatie Vaktherapeutische Beroepen (FVB). Door mijn lidmaatschap ben ik opgenomen in het Register Vaktherapie. In het Register Vaktherapie zijn alle vaktherapeuten opgenomen die zich officieel hebben laten registreren. Deze FVB-vaktherapeuten voldoen daarmee aan kwaliteitscriteria die door de beroepsgroep vaktherapeuten zijn gesteld. Deze criteria komen voort uit het waarborgen van de kwaliteit van de beroepsuitoefening vaktherapie. Een geregistreerd vaktherapeut is vakbekwaam omdat deze zich onderwerpt aan hoge eisen op het gebied van werkervaring, nascholing, supervisie en intervisie op het gebied van vaktherapie. Ik ben opgenomen in dit kwaliteitsregister.

 

Register Schematherapie

In 2016 heb ik de volledige schematherapie-opleiding (basis en gevorderd) gevolgd. Ik ben dan ook opgenomen in het Register Schematherapie, onder nummer 197233.  De bevoegdheid onderhoud ik door deelname in mijn actieve intervisiegroep specifiek voor schematherapie. In december 2020 is mijn schematherapie supervisietraject bij Jenny Broersen afgerond. Mijn kennis en toepassing inzake schematherapie wordt dus onderhouden en verder ontwikkeld. De experiëntiële methodiek (eigenlijk ervaringsgerichte methodiek) sluit naadloos aan bij vaktherapie.

 

Register Systeemtherapie

In 2019 volgde ik de opleiding systeemtherapeutrisch werker. Mijn supervsietraject heb ik afgerond bij Saskia van Deursen, kinderpsychiater. Ik ben opgenomen in het Register Systeemtherapie (NVRG) onder nummer 14183. Systeemtherapeutisch behandelen is ingebed in het vaktherapeutisch behandelen, het heeft m.i. vele raakvlakken. Systeemtherapie sluit mooi aan bij vaktherapie vanwege het ervaringsgericht behandelen.

 

Richtlijnen vaktherapeut

Een zelfstandig gevestigd gz-vaktherapeuteut is gehouden aan de richtlijnen, opgesteld door de FVB. 

 

Beroepscode vaktherapeut

Professies binnen de gezondheidszorg verbinden de uitoefening van het beroep aan bepaalde normen en waarden, die worden geformaliseerd in een zogenaamde beroepscode. De door een beroepsorganisatie geformuleerde gedragsregels gelden als toetsingsnorm voor het handelen van bij de beroepsorganisatie aangesloten beroepsbeoefenaren.